Договір про надання послуг із вивчення іноземної мови (договір приєднання)

Прочитайте уважно текст даного Договору і, якщо Ви не зрозуміли будь-який його пункт, просимо уточнити інформацію  за тел.: (067) 738 67 51.

Публічний Договір

про надання послуг із вивчення іноземної мови (Договір приєднання)

ФОП Найчук Марія Василівна в особі Найчук М.В, яка діє на підставі Виписки з ЄДР, надалі за текстом – «Виконавець», з однієї сторони, та будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору про надання послуг із вивчення іноземної мови (Договір приєднання), надалі за текстом – «Замовник», з другої сторони, а в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про надання послуг із вивчення іноземної мови (Договір приєднання), надалі за текстом – «Договір», про наступне:

 

1. Загальне Визначення Понять

1.1 Студент – Замовник або особа, вказана Замовником в Заяві-анкеті приєднанні безпосередньо в приміщенні Виконавця або подана на адресу електронної пошти Виконавця, зазначеної на сайті Виконавця.

1.2 Навчальний курс – форма надання Виконавцем навчальних Послуг з вивчення іноземної мови Студенту.

1.3 Програма – погоджений Сторонами порядок та об’єм надання навчальних послуг, які надаються Виконавцем Замовнику.

 

2. Предмет Договору

2.1. Предметом даного Договору є надання Виконавцем навчальних послуг  Студенту, спрямованих на підвищення його рівня володіння іноземною мовою (надалі за текстом – «Послуги»), які Замовник зобов’язується прийняти та оплатити на умовах і в порядку, визначених у п.4 даного Договору.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.3. Договору.2.3. Замовник Послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами та Правилами навчання Виконавця, що викладені в загальнодоступному місці за місцем надання Послуг Виконавця або  на сайті www.leaduptraining.com , шляхом сукупного виконання усіх наступних дій:

2.3.1. заповнення Замовником Заяви- анкети  приєднання,

2.3.2. оплата Замовником Послуг Виконавця.

2.4. Послуги з вивчення іноземної мови надаються Студенту на занятті в групі або індивідуально.

2.5. Виконавець гарантує структурований курс навчання, що розподіляється по рівнях в залежності від рівня володіння мовою та співвідноситься з існуючою Таблицею рівнів за CEFR.

2.6. Максимальна кількість студентів у групі 6 (шість) чоловік.

2.6.1. За умови згоди викладача та всіх студентів групи, до навчання у групі може приєднатись ще 1 (один) студент.

2.7. Специфікація Програми (тривалість 1 (одного) семестру чи  кількість навчальних  занять), за якою надаються Послуги, зазначаються в рахунку-фактурі.

2.8. Індивідуальні та групові  заняття проводяться за затвердженим розкладом.

2.9. Початком навчання є перше заняття за розкладом, а закінченням — останнє заняття за розкладом.

 

3. Права та Обовʼязки Сторін

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. надавати   Студенту якісно та в обсязі, встановленому для відповідної Програми, Послуги відповідно до умов даного Договору;

3.1.2. проводити  тестування Студента перед початком надання Послуг. На підставі проведеного тестування інформувати Замовника про рівень володіння іноземною мовою Студента та надати йому всю необхідну інформацію для отримання Послуг;

3.1.3. забезпечувати  своєчасне, згідно з розкладом та програмою, проведення індивідуальних чи групових занять із Студентом;

3.1.4. по завершенні навчання кожного рівня проводити  прогресивне тестування, за результатами якого приймається рішення про перехід Студента на наступний рівень;

3.1.5. в кінці навчання видавати Студенту Сертифікат, що засвідчує рівень володіння мовою на момент видачі сертифікату.

.3.2 Виконавець має право:

3.2.1 отримувати плату за Послуги відповідно до умов даного Договору;

3.2.2. самостійно формувати групи враховуючи рівень знань студентів, наявність вільних аудиторій, викладачів та інших факторів;

3.2.3. змінювати графік відвідування Студентом занять за попереднім погодженням обох Сторін у разі виникнення обставин, які унеможливлюють проведення занять не з вини Виконавця (обставини непереборної сили, державні свята, хвороби викладача  тощо);

3.2.4 здійснювати заміну викладача протягом терміну дії цього Договору на фахівця відповідної кваліфікації у разі неможливості подальшого надання навчальних послуг із залученням особи, яка раніше проводила заняття;

3.2.5. у будь-який момент відмовити Студенту в надані Послуг у випадку, якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а студентам – ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання Послуг, не повертаються;

3.2.6. припинити надання Послуг Замовнику у разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання Послуг здійснюється після повного усунення порушень;

3.2.7. достроково розірвати даний Договір, повідомивши про це Замовника за 5 (п’ять) календарних днів електронним листом на адресу електронної пошти Замовника.

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1.у повному обсязі та терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги;

3.3.2. дотримуватись та виконувати затверджені Виконавцем Правила та умови поведінки та навчання;

3.3.3. забезпечити наявність навчальних матеріалів під час навчального процесу одним із запропонованим Виконавцем шляхом;

3.3.4. дбайливо ставитись до приміщення та інвентаря Виконавця, а у разі нанесення матеріального збитку відшкодувати Виконавцю всі спричинені збитки у порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.3.5. не копіювати, не відчужувати і не поширювати матеріали, які передані Замовнику Виконавцем під час  надання Послуги;

3.3.6. у випадку неможливості відвідувати курс з якої-небудь причини Замовник зобов’язується попередити про це Виконавця електронним листом на електронну пошту, вказану на сайті Виконавця. Умови розірвання Договору вказані в пп. 4.7 – 4.9  Договору. Договір вважається розірваним з моменту отримання Виконавцем відповідного електронного листа.

 

3.4. Замовник має право:

3.4.1. отримувати від Виконавця якісно та в обсязі, встановленому для відповідної Програми, Послуги;

3.4.2. отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються;

3.4.3. пройти попереднє тестування для визначення рівня своїх знань і вибору правильної навчальної програми;

3.4.4. отримати Сертифікат, який надається Виконавцем Замовнику в кінці навчання та засвідчує рівень володіння мовою на момент видачі сертифікату;

3.4.5. достроково розірвати даний Договір, повідомивши про це Виконавця за 5 (п’ять ) календарних днів електронним листом на адресу електронної пошти Виконавця, зазначеної на сайті Виконавця.

 

4. Вартість Послуг та Порядок Розрахунків

4.1. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання.

4.2. Вартість навчальних матеріалів  не входить у вартість освітніх послуг та оплачується додатково.

4.3. Сума до сплати за Послуги зазначається в рахунку-фактурі, що формується Виконавцем.

4.4. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, не пізніше 5-ти (п”яти) робочих днів  від дати отримання рахунку – фактури.

4.5. При індивідуальних заняттях  є можливість за потреби відмінити 2 заняття на місяць, при частоті 2-х занять на тиждень (1-е заняття на місяць при частоті 1 заняття в тиждень), обов’язково  попередивши  викладача. Заняття, яке було скасоване менше ніж за 3 год до його початку, підлягає оплаті.

4.6. У випадку пропуску Студентом  групових  занять, кошти за пропущені заняття не повертаються.

4.7. У разі запізнення Студентом на індивідуальні чи групові заняття , оплата за навчання не відшкодовується і додатковий час не виділяється.

4.8. У разі якщо Студент не може продовжувати навчання за непередбачуваних обставин, то про це слід письмово повідомити Виконавця.

4.9. Виконавець може повернути кошти за вирахуванням вартості годин отриманих Послуг. Повернення коштів  відбувається лише за умови наявності письмової заяви та документального підтвердження настання непередбачуваних обставин та оригіналу квитанції про сплату Послуг.

4.10. Якщо Виконавець не отримував письмового попередження від Замовника про призупинення навчання, то Студент і надалі вважається учасником навчання і заняття підлягають оплаті згідно умов навчання цього Договору.

 

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з даного Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

 

6. Вирішення Спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавством України.

 

7. Обставини Непереборної Сили

7.1. У разі настання обставин непереборної сили, тобто обставин, які виникли і діють незалежно від волі Сторін і які Сторона об’єктивно не могла передбачити і запобігти, якщо ці обставини перешкоджають належному виконанню Стороною своїх зобов’язань за цим Договором, термін виконання цієї Стороною своїх зобов’язань за цим Договором продовжується на час дії обставин непереборної сили.

7.2. До обставин непереборної сили належать страйки, війни та інші військові дії, пандемії, землетруси, пожежі, повені та інші стихійні лиха, прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових актів та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених обставин протягом 5 (п”яти) календарних днів з моменту їх настання .  Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України або іншим компетентним органом.

7.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця від надання навчальних послуг відповідно до проведеної  Замовником оплати.

7.4. У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 6-ти (шести) місяців, кожна із Сторін на підставі взаємних переговорів має право поставити питання про розірвання цього Договору, шляхом направлення письмового повідомлення.

 

8. Конфіденційність

8.1. Акцептуючи цей Договір, Виконавець і залучені до надання послуг викладачі зобов’язуються не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію та інформацію, яка може стати відомою Виконавцю під час виконання умов цього Договору.

8.2.  Виконавець і залучені до надання освітніх послуг викладачі зобов’язуються забезпечувати належний рівень їх захисту та запобігання розголошенню відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

9. Права Інтелектуальної Власності

9.1.З урахуванням положень даного Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом, а також про те, що на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, усі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцю.

9.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись, як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

9.3. Ксерокопіювання та копіювання навчальних матеріалів на будь які носії з метою передачі третій стороні чи іншого використання, окрім як зазнеченого пунктами цього Договору – заборонено.

10. Строк Дії Договору

10.1. Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.3 Договору та діє до завершення надання Послуг за відповідною Програмою або в інших випадках, передбачених цим Договором.

10.2. У випадку, якщо після припинення дії цього Договору між Сторонами чи його розірвання не проведено остаточний розрахунок, то розірвання чи припинення цього Договору не є підставою для відмови Сторін від проведення остаточного розрахунку.

 

11. Прикінцеві Положення

11.1. Цей Договір виступає договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

11.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй веб-сторінці.

11.3. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем та розміщенням на своїй веб-сторінці.

11.4. Акцептом  цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх персональних даних в порядку, встановленому ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних», а також надає право на включення своїх персональних даних до єдиної електронної бази слухачів (студентів) Виконавця.

11.5. Акцептом цього Договору Замовник надає Виконавцеві згоду в порядку ст. ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що Студент може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено Студента, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень Студента на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністратора Виконавця, заповнивши відповідну Заяву в 2-х екземплярах по одному для Сторін.

 

12. Реквізити Виконавця:

ФОП Найчук Марія Василівна

ІПН 1629601040

79020 м.Львів, вул.Ю.Липи, 45, кв.185

 

МФО 325321

Західне ГРУ АТ КБ «Приватбанк»

р/р UA683253210000026005053758440

тел. (+380) 676711340